Lagstadgade hälsokontroller

Vi utför lagstadgade hälsokontroller. Intyg med tjänstbarhetsbedömning skickas till arbestgivaren efter utförd undersökning.

Här följer en presentation av några av våra vanligaste lagstadgade hälsokontroller.

Härdplaster

Lagstadgad hälsoundersökning enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.
Läkarundersökning skall utföras innan arbete påbörjas med härdplaster.
Vid vissa härdplaster, exempelvis isocyanater och syraanhydrider skall undersökning utföras:
 • Före arbetet.
 • Efter 3-6 månader.
 • Sedan vartannat år eller vid besvär.
Målet är att upptäcka arbetstagare som lättare kan drabbas av ohälsa såsom allergier, eksem och/eller luftvägsbesvär om de exponeras för härdplaster.
Kunden tillhandahåller produktblad om vilken typ av härdplaster som hanteras.
Frågeformulär fylls i vid besöket. Provtagning hos sköterska: Blodvärde, blodsocker, blodtryck, längd, vikt, BMI samt lungfunktionstest.
Läkarundersökning med utfärdande av tjänstbarhetsintyg.
Av intyget framgår tidpunkt för nästa kontroll.

Höjdarbete i master och stolpar

Lagstadgad hälsoundersökning  enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.
 • Periodisk läkarundersökning årligen.
 • Inom 12 månader innan höjdarbete påbörjas första gången.
 • Innan höjdarbete återupptas och om mer än 12 månader gått sedan den senaste läkarundersökningen.
 • Före fortsatt höjdarbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller annan händelse, som kan leda till ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid höjdarbete
Läkarundersökningen skall omfatta anamnes med särskild inriktning på sjukdom eller annan ohälsa som kan ge akut medvetandepåverkan eller orsaka annan plötslig svaghet.
Frågeformulär fylls i vid besöket.Provtagning hos sköterska: Blodfetter, blodvärde, blodsocker, gamma-GT, blodtryck inklusive kontroll av ortostatisk reaktion, längd, vikt, BMI samt synkontroll. Hörselkontroll vart 5:e år.
Läkarundersökning inklusive arbetsprov och EKG-registrering med maxbelastning.
 • Den som är under 40 år behöver genomgå arbets-EKG endast vart 5:e år.
 • Den som fyllt 40 år, men inte 50 år, behöver genomgå sådant arbetsprov vartannat år.
 • Över 50 år, varje år.
Intyg om tjänstbarhet/ej tjänstbarhet utfärdas för höjdarbete i master och stolpar enligt AFS 2005:6.Av intyget framgår tidpunkt för nästa kontroll.

Nattarbete

Läkarundersökning som omfattar arbetstagare i nattarbete enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.
Med nattarbete avses:
 • Arbete minst tre timmar av dygnets arbete om natten eller om minst 38% av årsarbetstiden sker om natten.
 • Arbetsgivare skall erbjuda läkarundersökning innan nattarbete påbörjas första gången.
Syftet är att minska riskerna för att arbetstagare skall drabbas av hälsostörningar till följd av sysselsättning i nattarbete.
Den medicinska kontrollen avser i första hand att samla information om redan etablerade sjukdomar, sömn- och hälsostörningar, kost- och levnadsvanor samt redan inträffade olyckstillbud.
Med utgångspunkt från denna samlade information görs sedan en övergripande bedömning av lämpligheten.
Periodisk läkarundersöknings skall erbjudas med sex års mellanrum och då arbetstagaren fyllt 50 år med tre års mellanrum.
Arbetstagaren har full rätt att avstå från erbjudandet.
I provtagningen ingår blodfetter, blodvärde, blodsocker, längd, vikt, BMI samt EKG.
I samband med läkarundersökningen ifylles ett frågeformulär.
Läkaren utfärdar intyg till arbetsgivaren där det framgår tidpunkt för nästa undersökning och med rekommendation om fortsatt arbete.
Vid ohälsa kan uppföljning ske hos läkare, sköterska, sjukgymnast/ergonom eller beteendevetare.
Intyg skickas till företaget om rekommendation.

Rök och kemdykning

Lagstadgad hälsoundersökning enligt AFS 2005:6 och AFS 2014:23.
Arbetstagare som är rök- och kemdykare skall ha god fysisk arbetsförmåga.
 • Periodisk läkarundersökning årligen.
 • Inom 6 månader innan arbetet påbörjas första gången.
 • Innan arbete med rök- och kemdykning återupptas om mer än tolv månader gått sedan senaste läkarundersökningen.
 • Före fortsatt arbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycksfall vid rök- och kemdykning.
Läkarundersökningen syftar till att förebygga sjukdom eller svaghet som ökar riskerna för ohälsa  eller olycksfall vid rök- och kemdykning.
Den som uppvisar sjuklighet eller sådan svaghet är ej tjänstbar.
Frågeformulär fylls i vid besöket.
Provtagning hos sköterska: Blodfetter, blodvärde, blodsocker, blodtryck, längd, vikt, BMI, synkontroll.
Lungfunktionstest och hörselkontroll vid behov.
Läkarundersökning inklusive arbetsprov och EKG-registrering med maxbelastning
 • Den som är under 40 år behöver genomgå arbets-EKG endast vart 5:e år.
 • Den som fyllt 40 år, men inte 50 år, behöver genomgå sådant arbetsprov vartannat år.
 • Över 50 år, varje år
Intyg om tjänstbarhet/ej tjänstbarhet utfärdas för arbete med rök- och kemdykning enligt AFS 2005:6.
Vid bedömning av tjänstbarhet, skall godkänt fysiskt test på rullband vägas in i bedömningen.
Av intyget framgår tidpunkt för nästa kontroll.

Blyexponering

Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2005:6.
Undersökning skall ske före anställning och därefter med högst 3 års mellanrum (läkarundersökning)
Kontrollen skall ligga till grund för tjänstbarhetsbedömning.
Gravida och ammande kvinnor får inte sysselsättas i blyarbete. Kvinnor i blyarbete som blir gravida är skyldiga att meddela detta till arbetsgivaren.
Alla anställda med blyarbeten skall genomgå tre provtagningar av bly i blodet med 3 månaders intervall, varav en provtagning före anställning.
Ett viktigt syfte med den medicinska kontrollen är att informera arbetstagarna om vikten av god handhygien, särskilt före måltider och om risken för att bly förorenar tobaksprodukter som förvaras i arbetskläder. Arbetsgivaren skall sända resultaten av läkarundersökningarna och blodproverna till Arbetsmiljöverket. Uppgifter om antalet undersökta, deras arbetsuppgifter, namn på den ansvarige läkaren och vilket laboratorium som gjort analysen ska anges. Vid kontroll av bly o blodet skall uppgifterna vara uppdelade på olika intervall för blyhalten i blod för kvinnor respektive män samt för kvinnor också på åldersintervall över eller under 50 år.
Hälsorisker av bly
Akut blyförgiftning kan uppträda efter inandning av höga halter blyrök eller blyhaltigt damm. Symtomen är svåra magsmärtor (”blykolik”) och symtom från nervsystemet. Akut blyförgiftning efter yrkesmässig exponering förekommer knappast i Sverige. Långvarig blyexponering kan påverka blodet, centrala nervsystemet och njurarna. Bly som kommit in i kroppen ansamlas i skelettet och utsöndras mycket långsamt.
Frisättning av bly från ben sker snabbare i samband med graviditet och amning. Bly utsöndras i modersmjölk. Barn och i synnerhet foster, är mycket känsliga för bly och halter som är oskadliga för modern kan medföra risk för mental påverkan hos barnet.
Undersökningen omfattar
 • Genomgång av tidigare arbeten med möjlig blyexponering
 • Genomgång av tobaksbruk
 • Genomgång av eventuella sjukdomar
 • Genomgång av symtom som kan kopplas till exponering
 • Blodtrycksmätning
 • Bestämning av bly i blodet
 • Bestämning av äggvita i urinprov (sticka)
 • Läkarundersökning

Fibrosframkallande damm

Lagstadgad obligatorisk undersökning och som regleras i AFS 2005:6.
Målgrupp: Alla anställda som exponeras för kvarts
Undersökning skall ske
 • Före anställning
 • Därefter med högst 3 års mellanrum
 • Lungröntgen skall göras före anställning
 • Därefter vid 3:e kontrollen (dvs. efter 9 år)
 • Därefter vid vartannat undersökningstillfälle
 • Lungfunktionsundersökning (spirometri) genomförs vid varje undersökningstillfälle
Kontrollen skall ligga till grund för tjänstbarhetsbedömning
Fibrosframkallande damm
Kvarts liksom asbets och vissa syntetiska oorganiska fibrer kan som damm framkalla fibros i lungorna
Kvarts
Kvarts är ett av de i naturen vanligast förekommande mineralerna och ingår i stora mängder i våra vanligaste bergarter (granit och gnejs). Detta innebär att kvarts förekommer i ett stort antal arbeten (ex. gruv- och stenindustri, bergskrossning, i järn- och stålindustri, i byggnads- och anläggningsverksamhet, i porslinsfabriker, tandtekniska laboratorier och inom vissa grenar av den kemisk-tekniska industrin).
Hälsorisker av kvarts
Kvarts kan orsaka stendammslunga, silikos. Exponering för kvarts kan även öka risken för lungcancer
Omfattning
 • Genomgång av tidigare arbeten, speciellt dammexponering
 • Genomgång av tobaksbruk
 • Genomgång av eventuella sjukdomar
 • Genomgång av symtom som kan kopplas till exponering
 • Lungröntgen
 • Lungfunktionsundersökning (spirometri)
Arbetstagare som har lungsjukdom eller nedsatt lungfunktion är inte tjänstbar i exponerat arbete. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakad av rökning kan innebära förbud mot fortsatt arbete. Det är mycket viktigt att arbetstagare informeras om de ökade risker för lungsjukdomar som finns hos rökare jämfört med icke rökare som arbetar med asbets (fibröst damm).

Synscreening

Om man arbetar mer en timme per dag med datarbete, och har besvär vid datarbetet är det lagstadgat att arbetsgivaren skall bekosta en synundersökning (AFS 1998: 05) hos optiker.
Många faktorer kan påverka att man får besvär vid datarbete. Det är därför värdefullt om Företagshälsovården  gör ett arbetsplatsbesök  och mäter synavstånd (något som optikern uppskattar)  samt undersöker och bedömer total miljö vid bildskärmsarbetet  såsom belysning, ljusförhållanden, sittställning, stress, arbetsställningar innan personen går iväg till optikern.

För mer information, gå in på arbetsmiljöverkets hemsida  AFS 2005:6 och AFS 2014:23.