Rehabiliterings tjänster

Att den anställde , så snabbt som möjligt, återkommer i arbete efter skada eller sjukdom är viktigt för företag, individ och samhälle ur ekonomisk, social och humanitär synvinkel.
Det är arbetsgivarens ansvar att utreda rehabiliteringsbehov och att anpassa arbetet, och den anställdes ansvar att deltaga aktivt i rehabiliteringsarbetet.

AFS 1994:01) Det är viktigt att ha rutiner och en policy för hur rehabiliterings-arbetet skall bedrivas.  En lämplig inledning av rehabiliteringsarbetet  är att göra en rehabiliteringsutredning  tillsammans med den anställde.
Avestahälsan kan hjälpa dig med alla delar i rehabiliteringsarbetet  från rehabiliteringspolicy till rehabiliteringsinsatser för individen, och rehabmöten. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kort- och långtidssjukfrånvaro, arbetsförmågebedömningar och missbruksfrågor.
Tidig sjukanmälan tjänst är en unik tjänst för att minska  rehabiliteringsbehovet för ett företag.  När den anställde blir sjuk anmäler den sin sjukdom  till Avestahälsan och till arbetsgivaren.  En sjuksköterska ringer upp och ger råd.
I missbruksärenden kan Avestahälsan bistå med utredningar, rådgivning, drogtester, ADDIStest och kontraktsskrivning.  Vi har också speciella  utbildningsprogram för att förebygga missbruk på arbetsplatserna.
Om någon akut olycka eller händelse skulle inträffa på företaget såsom ex konflikter, arbetsplatsolycka, hot- och våldsituation så har företaget och individerna möjlighet att får stöd och hjälp från våra beteendevetare ( handledning, konflikthantering, stödsamtal ).

 

Vi erbjuder utbildning inom rehabilitering till chefer och fackliga ombud.