Systematiskt arbetsmiljöarbete

Bakgrund

Arbetsmiljöarbetet bygger på samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare skyddsorganisation – där arbetsgivaren har ansvaret.
Undersökningen av arbetsmiljön skall ske regelbundet och enligt uppgjorda rutiner, det vill säga systematiskt enligt AFS 2001:1. (ursprunglig) ; AFS 2003:4 och 2008:15 (ändringar)
Alla arbetsmiljöfaktorer skall undersökas, både fysiska, psykiska och sociala.
Policys skall utformas.

 

Syfte

Genom ett systematiskt arbetssätt, förebygga och åtgärda brister i arbetsmiljön som kan verka negativt på individ och organisation.

 

Utförande

Nyckelbegreppen i SAM är undersökning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning.
Undersökning  kan ske genom t ex enkäter, arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal och skyddsronder (checklistor).
Resultatet av undersökningen skall riskbedömas av parterna tillsammans och åtgärdas omedelbart eller läggas i en handlingsplan för senare handläggning. Tidsplan och ansvarig person skall anges i handlingsplanen.
Uppföljning av resultatet skall utföras.
De regelbundna undersökningarna skall läggas i en ”årsklocka”.
Avestahälsan kan fungera som bollplank/utbildare vid utformningen av hela SAM och även utföra/bistå vid ex riskbedömningar, skyddsronder, enkäter och kartläggningar m m.
Utifrån respektive arbetsmiljöfaktor nyttjar vi våra expertresurser såsom läkare, sjukgymnaster, skyddsingenjörer, sköterskor och beteendevetare.
I och med att vi har alla resurser representerade på Avestahälsan har vi också den unika kompetensen att bedöma helheten i arbetsmiljön och hur olika arbetsmiljöfaktorer samverkar.