Fysisk & psykisk Arbetsmiljö

Ett bra arbetsmiljöarbete leder till att förebygga ohälsa och olycksfall , öka trivseln, och skapa attraktiva arbetsplatser. Arbetsmiljöaspekterna skall ingå som en naturlig del i den vardagliga verksamheten och omfatta även psykiska och sociala förhållanden.

Vi på företagshälsovården kan hjälpa till att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet så att det passar ditt företag  (AFS 2001:01)  genom att:
  • Kartlägga/ undersöka arbetsmiljön utifrån olika aspekter ex buller, psykosocial arbetsmiljö, ventilation, vibrationer, arbetsställningar/arbetsrörelser
  • Bedöma riskerna enl. lagstiftningen
  • Ge förslag på åtgärder utifrån de brister som upptäckts vid kartläggningen.
  • Följa upp åtgärdernas effekter
Speciellt viktigt är att undersöka och bedöma riskerna i arbetsmiljön inför förändringar i organisationen, ombyggnationer, nya inköp mm. Hänsyn till arbetsmiljön skall ingå som en naturlig del i alla beslut som rör arbetet och arbetsplatsen.